Công văn số 8423/BYT-TB-CT

Công văn số 8423/BYT-TB-CT: Về việc chuẩn bị điều kiện triển khai ứng dụng CNTT thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Viết bình luận